רקע

תנאי והגבלות שימוש עבור אתר האינטרנט של "מוזיאון ידידי ישראל"

מוזיאון ידידי ישראל (להלן: "המוזיאון") מקבל בברכה את המשתמשים באתר האינטרנט שלו (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי המוזיאון והוא מספק למשתמשים מגוון רחב של שירותים, כולל היכולת לבחון חומרים בארכיונים של המוזיאון, ולהפוך חומרים חינוכיים לזמינים לביקורת של הקהל הרחב. היכולת להזמין כרטיסי כניסה לסיורים במוזיאון, אירועים ופעילויות שונות המתקיימות במוזיאון ובמתקניו (כולל המוזיאון, פעילויות הנצחה, הפעלות שונות במוזיאון, פעילויות חינוכיות והסברה, תערוכות מתחלפות, פעילויות תרבותיות והצגות וכו '). ("הכרטיסים", "מתקני המוזיאונים" ו"הפעילויות "בהתאמה).

 1. כללי:
 • השימוש באתר וביצוע פעולות בו יהיו בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. אנא קראו את התנאים הללו בזהירות, שכן השימוש באתר והפעילות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 •        התנאים המפורטים בתנאים והתניות אלה מתייחסים באותה מידה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא למטרות נוחות בלבד.
 • ביצוע הזמנה לכרטיסים באמצעות האתר (כמתואר להלן) יהיה מותר עבור אנשים המוסמכים לכך מבחינה משפטית ומעל גיל 18 בלבד. קטין מתחת לגיל 18, המבקש לבצע הזמנה לכרטיסים דרך האתר חייב לקבל הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.
 • הכרטיסים המוצעים להזמנה דרך האתר, מוצעים על ידי המוזיאון ו / או גופים אשר איתם המוזיאון משתף פעולה.
 • משתמשי האתר מתבקשים לקרוא את כל הפרטים הנוגעים לכרטיסים המוצעים בהזמנה באתר, על מנת להבטיח את התאימות לצרכיהם ולדרישותיהם. למען הסר ספק, מובהר כי מוזיאון זה לא יישא באחריות בכל מקרה של חוסר עקביות, מכל סיבה שהיא.
 • המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתו וללא צורך לספק הודעה כלשהי. השינוי האמור יהיה תקף מרגע פרסומו באתר.
 1. השימוש באתר:
 • השימוש באתר ומעבר על תכניו, אינם דורשים רישום והם פתוחים לכל משתמש.
 • משתמשי האתר רשאים להירשם לרשימת התפוצה של המוזיאון וליהנות מקבלת דיוור ישיר מהאתר (דואר אלקטרוני שיווקי), הכולל בין היתר קבלת ידיעונים למוזיאונים, קבלת מידע על פעילויות המתקיימות במוזיאון מתקנים, קבלת חומרים חינוכיים וכו '("רשימת התפוצה" ו"הפרסומות של המוזיאון "בהתאמה).
 • ההרשמה לרשימת הדיוור הנ"ל מהווה הסכמה של המשתמשים למסירת "פרסומות המוזיאון" בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס '40), התשס"ח -2008 (להלן – "חוק התקשורת").
 • מובהר בזאת כי לכל משתמש הרשום ברשימת התפוצה יש אפשרות להסיר את עצמו מהרשימה בכל עת על ידי פנייה למוזיאון בדואר אלקטרוני: info@fozhc.com או באמצעות מענה לדואר האלקטרוני שדרכו הפרסומות של המוזיאון נשלחו. במידה והמשתמש לא הסיר עצמו מרשימת התפוצה הנ"ל, המוזיאון רשאי, בכפוף לחוק התקשורת לשלוח דואר אלקטרוני ישירות אל המשתמש ולרשימת האימייל הנ"ל.
 • המוזיאון רשאי למנוע מכל משתמש להשתמש באתר ו / או לבטל את רישומו לרשימת התפוצה של האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המוזיאון לבטל את רישום כל אחד ממשתמשיו מרשימת התפוצה או למנוע את גישתו לאתר בכל אחד מהאירועים הבאים:

אם נעשה שימוש באתר לביצוע או לניסיון לבצע כל פעולה בלתי חוקית על פי חוקי מדינת ישראל. או כל מעשה שנראה בלתי חוקי, כאמור לעיל, או על מנת לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כאמור;הפרה של תנאי שימוש אלה.

 1. כרטיסים המוצעים לרכישה באמצעות האתר:
 • כרטיסים המוצעים לרכישה באמצעות האתר הם כרטיסי כניסה לסיור מודרך במוזיאון ולפעילויות המתקיימות במוזיאון ובמתקניו, כפי שהם יתקיימו מעת לעת.
 • אופן ההצגה של הפעילויות באתר יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון. מובהר בזאת כי בנוסף לכללים המפורטים בתנאים וההגבלות הכלליים, כל התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.
 • כל הצילומים ו / או הרישומים של מתקני המוזיאון המופיעים באתר, אם יופיעו, נועדו אך ורק לצורך המחשה ולא יחייבו את המוזיאון. מובהר בזאת, במפורש, כי שינויים ו / או אי דיוקים שמקורם בצרכי ההפקה, שאינם בשליטת המוזיאון ו / או

בעיות טכניות גרפיות, שימוש טכני במסכי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו '. התמונות ו / או הרישומים של מתקני המוזיאון, כאמור לעיל, אינם נחשבים כמייצגים את המוזיאון, כולל לשיקולי הזמנתם ורכישתם של הכרטיסים. המוזיאון לא יהיה אחראי לטעויות כלשהן בטקסטים ו / או בטעויות בתיאור מתקן זה או אחר.

 • במידה ולא צוין אחרת, הזמנת כרטיסים דרך האתר אינה כוללת כל ערבות מצד המוזיאון לכל מקומות ישיבה מסומנים או שמורים. לעניין זה מובהר בזאת, כי הסדרי הישיבה של המוזיאון ומתקניו הינם על פי בסיס סדר כניסה, ועל בסיס מקום פנוי באותו רגע באודיטוריום, לפי העניין.
 • במקרה שיש סתירה עם המפורט באתר והמפורט בכל פרסום אחר בהקשר לכל פעילויות המוזיאון או חלקן, ההוראות בפרסומים האחרים תמיד יגברו, ובלבד שהפרסום האחר פורסם על ידי המוזיאון או על ידי מי מטעמה, לרבות המפיקים ו / או המארגנים של הפעילויות.
 1. ביצוע הזמנה באמצעות האתר ומימוש ההזמנות: 
 • הזמנת כרטיסים דרך האתר אינה דורשת הרשמה לאתר והיא אופציה לכל המשתמשים. על אף האמור לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יתבקש הלקוח למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, טלפון, כתובת, תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. מתן פרטים חלקיים או שגויים עלול למנוע את האפשרות של ביצוע רכישות והזמנות דרך האתר, ולסכל את האפשרות ליצור איתך קשר במידת הצורך.
 • המידע שנמסר בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, ופרטים לגבי סוג כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה, כולל תוקפו של כרטיס האשראי ושל 4 הספרות האחרונות שלו, ישמרו במאגר מידע של המוזיאון. מובהר בזאת כי אין חובה על פי החוק לספק את הפרטים הנ"ל, אולם אם לא יינתנו, לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה באמצעות האתר.
 • המוזיאון לא ישתמש בפרטים שסופקו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תינתן ללקוח האפשרות להסכים ולאשר את ההרשמה לרשימת התפוצה של המוזיאון ולקבל את פרסומי המוזיאון אשר הם שולחים, ויחולו הוראות סעיפים 2.3.3 ו -2.4 לעיל.
 • התשלום בגין הזמנת הכרטיסים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי שבבעלות הלקוח, אשר פרטיו זהים למידע שסיפק למוזיאון בעת ​​ביצוע הרכישה וההזמנה.
 • על אף האמור לעיל, המוזיאון שומר לעצמו את הזכות להסדיר הסדרי תשלום אחרים ללקוחות, הכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי.
 • הזמנת כרטיסים באמצעות האתר נועדה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי, ולכן המוזיאון יהיה רשאי, אך לא חייב, להגביל את כמות הכרטיסים שהלקוח יכול להזמין בכרטיס אשראי אחד ו / או כניסה אחת אל האתר, כאשר ההגבלה הנ"ל תהיה אך ורק על פי שיקול דעת בלעדי של המוזיאון.
 • המוזיאון שומר לעצמו את הזכות שלא לכבד ו / או לבטל הזמנה בתוך 48 שעות ממועד הביצוע, אם לעניות דעתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ההזמנה בוצעה בניגוד לתנאים ולהגבלות אלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת גם אם הדבר נעשה בטעות ו / או באמצעות ניסיון לעקוף הוראות מתנאי שימוש אלה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה בקשר אליה. כל החלטה בקשר לביטול תימסר ללקוח באמצעות המידע שסיפק בעת ביצוע ההזמנה.
 • התנאים המוקדמים להזמנת כרטיסים הם כדלקמן:
 • השלמת הבדיקה של אימות פרטי הזיהוי ופרטי ותוקף כרטיס האשראי שנתן הלקוח;
 • קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. הודעה על קבלת ההזמנה על ידי המוזיאון ואישורו תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לדואר האלקטרוני שסופק על ידי הלקוח במהלך ביצוע ההזמנה והרכישה, תוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה (להלן: " אישור ההזמנה "). אם ההזמנה לא אושרה בדואר חוזר מהמוזיאון, כאמור לעיל, היא לא תחייב את המוזיאון והלקוח יפנה למחלקת ההזמנות של המוזיאון במספר טלפון: 4585* (להלן: " מחלקת ההזמנות ").
 • על מנת שהמוזיאון יספק את אישור ההזמנה, כאמור לעיל, ההזמנה המבוצעת על ידי הלקוח צריכה להתקבל ולהישמר על ידי האתר באופן תקין ומאורגן, כאשר הוא כולל את כל הפרטים הדרושים לביצוע ההזמנה ולמטרות חיוב הלקוח. ייתכן שיש סיבה אחרת אשר עלולה לגרום לכשלים והפרעות בעת ההזמנה. במידה והלקוח יקבל הודעה בעת ביצוע ההזמנה ו / או לאחר ביצוע ההזמנה, בנוגע לתוכן של כל פרט לא נכון ו / או הודעה על כל כשל שהתרחש במערכת בעת ביצוע ההזמנה, על הלקוח ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות.
 • כל לקוח שרכש כרטיס, רשאי לאסוף את כרטיסו בהתאם לאמור בסעיף 4.15 להלן. לאחר הצגת הכרטיס במקום המיועד לכך במוזיאון ו / או במתקניו, יורשה בעל הכרטיס להיכנס למתקני המוזיאון המצוינים בגב הכרטיס ו / או להציג ולהשתתף בפעילויות (לפי העניין). זכותו של הלקוח כאמור כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה וכל הוראות המופיעות בכל מקום של הפעילויות, מתקני המוזיאון ובגב הכרטיסים. הלקוח חייב לבדוק בטרם יגיע למוזיאון, את ההגבלות החלות על הזמנתו על פי תנאי השימוש של המוזיאון. המוזיאון לא יישא באחריות בכל הנוגע להגבלה שהלקוח למד רק כאשר הגיע למוזיאון או בעת קבלת הכרטיס בקופה של המוזיאון (כמתואר להלן). על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי הכניסה למוזיאון תכלול קבוצות של עד 25 מבקרים, בערך כל 15 דקות. כל לקוח שרוכש כרטיס לביקור במוזאון חייב לבחור בהזמנתו את התאריך והשעה שבכוונתו לבקר במוזאון, בהתאם לזמינותם של מועדי הביקור באתר. הביקור במוזיאון יהיה בהתאם לזמן ולמקום שנבחרו על ידי הלקוח בלבד, כאשר המוזיאון לא יידרש להכניס אדם אשר איחר ו / או לא הופיע במועד שנקבע, הכל בהתאם להוראות סעיף 4.16 להלן.
 • אנשים בעלי מוגבלויות ונכים אשר כניסתם למתקני המוזיאון ו / או האופן והדרך בהם יושבים, מחייבים תיאום מראש עם המוזיאון, לדוגמה, במקרה שבו נדרש מקום ישיבה נגיש, מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות בסופו של ביצוע ההזמנה, על מנת לתאם זאת.
 • חל איסור מוחלט להביא מזון (בכל צורה שהיא) או משקאות לרבות בפחיות שתייה, בקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, או מיכל כלשהו המופעל על ידי כל גז (לריסוס), לתוך מתקני המוזיאון, כולל שטח המוזיאון, חדר הישיבות הראשי ו / או כיתות לימוד במוזיאון. בנוסף, אסור בהחלט להכניס כלי נשק (חם או קר, לרבות סכין ו / או אולר) למוזיאון, מתקניו, חדר הדיונים שלו, כיתות הלימוד שלו, או בכלל שטחו של המוזיאון. כמו כן, אין אפשרות לאחסנם בכל מקום באתר. בנוסף, הכניסה למוזיאון ומתקניו (לרבות המוזיאון ו / או חדרי הכנסים של המוזיאון) לא תותר עם שקיות גדולות וברכוש אחר, והמוזיאון יספק שירותים לאחסון חפצים אישיים במסגרתם יוכלו מבקרים לשים את תיקיהם, מעיליהם, מטריותיהם וכו '(למעט הנחת נשק מכל סוג שהוא, אשר מקומם לא יתאפשר, כאמור, ), והמבקרים יידרשו לשים באחסון פריטים גדולים כגון תיקים או שקיות גדולות ושאר פריטים גדולים אחרים. לשם כך, מובהר בזאת כי המוזיאון אינו אחראי לכל נזק ו / או הפסד עבור הפריטים המאוחסנים כאמור, ולפיכך מומלץ כי המבקרים לא יאחסנו רכוש יקר.
 • חל איסור מוחלט לצלם במוזיאון, אלא אם כן מקבלים את אישורו המוקדם של המוזיאון, אישור אשר מותנה בכך שהמבקר יקבל הסבר מפורט ומלא מהמוזיאון על הכללי הצילום ובהתחייבות מוקדמת בכתב של המבקש, שלא ישתמש בתצלומים שלא בהתאם למדיניות המוזיאון ו / או באופן הפוגע בזכויות יוצרים, ואך ורק בהתאם לצורה שתאושר על ידי המוזיאון.
 • המוזיאון שומר לעצמו את הזכות להרחיק משטחה כל צופה ו / או מבקר המשבש את הסדר הנכון ו / או פועל באלימות, ובמקרה שהמוזיאון או מי מטעמו יעשו שימוש בזכות זו, כאמור לעיל, הצרכן / הצופה / המבקר לא יהיה זכאי לכל החזר כספי כלשהו ולא יוכל להגיש תביעות כנגד המוזיאון.
 • כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ייאספו על ידי הלקוח בקופות המוזיאון בלבד. איסוף כרטיסים יתאפשר ביום הביקור במוזיאון ו / או במתקניו, עד 20 דקות לפני תחילת הפעילות. / או לפני המועד הקובע באישור ההזמנה. בעת איסוף כרטיסים, יתבקש הלקוח להציג את כרטיס האשראי שדרכו ביצע את ההזמנה ואת תעודת הזהות. למען הסר ספק, כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר לא יינתנו מבלי להציג את אישור ההזמנה, את כרטיס האשראי שדרכו בוצעה ההזמנה ואת תעודת זיהוי הרשמית (תעודת זהות או רישיון נהיגה) הנושאת תמונה, אך בכל אלה לא יהיה די לביטול ההזמנה, והלקוח יחויב במלוא הסכום לעסקה.
 • אם הדלתות יהיו סגורות לאחר תחילת הפעילות ו / או במקרה של הגעה מאוחרת למתקני המוזיאון בהקשר לשעת הביקור שהוזמנה, הכניסה המאוחרת אינה מובטחת ולא יהיה החזר כספי ו / או פיצוי על הכרטיסים שהוזמנו.
 1. המחירים המוצגים באתר:
 • המחירים המופיעים באתר בהקשר לכל הפעילויות, הם המחירים המעודכנים של הכרטיסים. למוזיאון מותר מעת לעת לעדכן את מחירי הכרטיסים המוצעים להזמנה באמצעות האתר, ללא קשר למועד ביצוע ההזמנה דרך האתר, וללא צורך להודיע על כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי טיפול ועמלות במכירה, המותרת על פי כל דין.
 • המוזיאון רשאי להציע לחבריו, הרשומים ברשימת התפוצה של המוזיאון, מבצעים והנחות שונות אודות פעילות המוזיאון. המוזיאון רשאי להציע את המכירות והנחות הנ"ל דרך האתר, לשנות או לסיים אותן בכל עת, והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט.
 1. מדיניות לביטול הזמנות: 
 • אפשר לבטל הזמנה של כרטיסים שנעשו באמצעות האתר בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, ולא יאוחר מ 7 ימי עסקים לפני הפעילויות המוזמנות, והכל בכפוף להוראות החוק הגנת הצרכן התשמ"ד – 1981 (להלן: " חוק הגנת הצרכן ") והוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע -2010 (להלן:" התקנות "), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 • במועד ביטול ההזמנה על ידי הלקוח, כרטיס האשראי שדרכו בוצע ההזמנה יזוכה בדמי ההזמנה, והמוזיאון שומר לעצמו את הזכות לנכות סך של 5% משווי העסקה, או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם, הכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 • כל בקשה לשינוי התאריך ו / או הזמן של הביקור ו / או הפעילות על ידי הלקוח, תיחשב בקשה לבטל את ההזמנה המקורית ולפתוח הזמנה חדשה.
 • במידה והפעילויות יבוטלו, הלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של הסכום ששילם. החשבון של הלקוח, אשר עדיין לא הגיע לאסוף את הכרטיסים שלו, יזוכה עבור סכום העסקה כולה, אך ורק באמצעות חברת האשראי אשר באמצעותה בוצעה העסקה. אם נדחתה הפעילות למועד חדש או הועברה למתקן אחר, או אם חל שינוי במבנה המתקן שבו היה האירוע אמור להתרחש (למשל, שינוי בחלל המוזיאון שבו הפעילות הייתה אמורה להתקיים) אזי הכרטיס יהיה בתוקף עבור התאריך החדש ו / או המתקן החדש ו / או המבנה החדש של המתקן, לפי העניין, והלקוח רשאי להשתמש בו או לבטל את הזמנתו בתוך 7 ימים מהמועד שקיבל הודעה מהמוזיאון על השינוי האמור, או עד למועד הביקור, לפי המוקדם, ולקבל החזר מלא מהמוזיאון.
 1. אחריות המוזיאון:
 •    הזמנת כרטיס באמצעות האתר תיעשה בין הלקוח למוזיאון.
 • אחריות המוזיאון, לכרטיסים המוצעים למכירה באמצעות האתר, מוגבלת לעלות כרטיס הלקוח בלבד.
 • השימוש באתר יהיה באחריות מלאה ומוחלטת של כל משתמש ויחיד מזמין הכרטיסים.
 •      אין לראות במידע המופיע באתר כל ערבות לכל תוצאה ו / או אחריות על כל פעילות שמתרחשת. המוזיאון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לכל משתמש ו / או ללקוח כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר / או בקישורים לאתרים אחרים ו / או למקור של כל מידע פנימי ו / או חיצוני אחר ו / או שימוש בכרטיס המוצע למכירה.
 • מידע וייצוגים אודות כרטיסים ופעילויות המוצגים באתר כוללים בין היתר מידע מהגופים אשר נמצאים בשיתוף פעולה עם המוזיאון. לפיכך, כל התוכן ביחס לפעילויות המוצגות על ידי הגופים האמורים הינו באחריותם הבלעדית של הגופים האמורים, והמוזיאון לא יישא בכל אחריות ביחס למידע מסוג זה, והמוזיאון אינו ערב לרמת הדיוק של זה מידע.
 • מובהר בזאת, כי בשום מקרה לא יחולו על המוזיאון ו / או על כל גוף הקשור לו ו / או על עובדיו ו / או מי מטעמו כל חבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, אובדן, ייסורים, דמי נזיקין, נזקים אגביים, מיוחדים ו / או כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג הנגרמת למשתמשים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לנזקים בגין אובדן שימוש, אובדן מידע או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל הנוגע לסדר, לאספקה, לאי אספקת הכרטיסים או מידע כלשהו, חומרים, תוכנות, מוצרים, שירותים וגרפיקה המתקבלים באמצעות האתר והארכיון ו / או הנובעים מכל דרך אחרת מהשימוש באתר ו / או הארכיון, ללא קשר אם זה מבוסס על הסכם, נזיקין אחריות מוחלטת ו / או כל עילת תביעה אחרת, גם אם למד המוזיאון על אפשרות הפיצוי לנזקים כאמור.
 • מובהר בזאת במפורש כי חוק הכרטיסים יהיה דומה לחוקי החשבונות המוניטריים הבלתי מזוהים, ועל כן אובדן הכרטיס ו / או השמדתו ו / או כל מעשה או מחדל אשר בגינם ללקוח לא ניתן להשתמש בכרטיס, תהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח ולא ניתן יהיה להנפיק אותו מחדש ו / או לספק ללקוח כרטיס חלופי, למעט בנסיבות מיוחדות.
 • המוזיאון מבקש להבהיר כי על אף שהוא עושה כמיטב יכולתו לוודא שהמידע באתר יהיה שוטף ומדויק, ככל הניתן, האתר אינו נקי מכל אי דיוקים או טעויות. השימוש באתר והנתונים המופיעים בו, בכל פן או צורה ומכל רובד, לרבות חומרי הארכיון [הערה: כמוגדר לעיל] וההשפעה של המידע והחומרים הנ"ל, נעשים אך ורק על אחריות המשתמשים.
 • המוזיאון, בשום מקרה, לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו למשתמשי האתר אשר פנו לגופים שהמוזיאון משתף איתם פעולה, להזמנת כרטיסים דרך האתר.
 • אף דבר בהצגת המידע, הדמויות, החומרים והתמונות באתר אינו מהווה מבע ו / או ביטוי לנקודת מבט כלשהי ו / או חוות דעת ו / או המלצה על הפעילויות המוצגות באתר ו / או ביחס לתוכנית שלו.
 • המוזיאון ממליץ ללקוחות ולמשתמשים באתר לפעול כצרכנים הגיוניים וזהירים, לקרוא בעיון את המידע המוצג באתר, לרבות מידע לגבי הכרטיסים, הפעילויות, מתקני המוזיאון, תיאורם וחישובם.
 • האתר במלואו, לרבות המידע, החומרים והתכנים המופיעים בו, מסופקים לציבור לשימוש כפי שהם, והוא יהיה נכון ומדויק, ככל האפשר. אי אפשר להתאים אותו לצרכיו של כל אדם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד המוזיאון ו / או הגופים איתם משתף המוזיאון פעולה על המאפיינים של התוכן, יכולותיהם, מגבלותיהם ו / או התאמתם לצרכיהם. כמו כן, לא תישמע טענה של כל משתמש בקשר לאופי החומרים המופיעים באתר, לרבות בקשר עם החומרים הכלולים בארכיון וניתנים לעיון באתר המוזיאון.
 1. שימוש באתר:
 • אין להפעיל או לאפשר הפעלה של כל יישום מחשב או בכל אמצעי אחר, כולל תוכנות כגון Crawlers, Robots וכו ', כדי לחפש, לסרוק, להעתיק או לאחזר באופן אוטומטי תוכן מהאתר. הדבר כולל גם הגבלה על היצירה או השימוש באמצעים האמורים כדי ליצור אוסף, לקט או מסד נתונים שיכלול תוכן מהאתר.
 • אין להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא – לרבות באמצעות כל תוכנה, התקן, אביזר או פרוטוקול תקשורת אשר יש בהם לשנות את העיצוב של האתר או להשמיט כל תוכן, במיוחד פרסומות ותוכן מסחרי.
 • המוזיאון לא יישא בחבות כלשהיא בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתוכן מהאתר וכל הצגה או פרסום של התוכן, כאמור לעיל בכל דרך אחרת. אחריות מלאה ובלעדית לכל קישור, הצגה או פרסומת של התוכן, תינשא אך ורק על ידי היחיד המפעיל את הקישור.
 • המשתמש ישפה את המוזיאון, עובדיו, נושאי משרה או מי מטעמו בגין נזק, אובדן, אובדן רווחים, תשלום או הוצאה שנגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות בית המשפט, עקב הפרת תנאי השימוש. בנוסף, המשתמש ישפה את המוזיאון, עובדיו, דירקטורים או מי מטעמו בכל טענה, תביעה ו / או דרישה שתוגש נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהתכנים שסיפק לפרסום באתר כתוצאה של הקישורים שיישם עבור האתר.
 1. שינויים באתר, כשלים והפסקת השירות:
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוזיאון יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו / או את מראהו ו / או את עיצוב האתר, את היקף השירותים ואת זמינותם באתר, רשאי לגבות תשלום עבורם או תכנים ושירותים, לפי שיקול דעתו. בנוסף, המוזיאון יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר המשולב באתר, ולא יידרש למסור הודעה מוקדמת כלשהי בעניין זה.
 • השינויים האמורים יבוצעו, בין היתר , בהתחשב באופי הדינמי של השינויים הטכנולוגיים והאינטרנטיים המתרחשים. מטבע הדברים, שינויים מסוג זה עשויים להיות כושלים ו / או ליצור בתחילה אי נוחות וכיו"ב. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו / או דרישה כנגד המוזיאון לגבי ביצוע השינויים האמורים ו / או כשלים שיתרחשו כתוצאה מהביצועים שלהם.
 • המוזיאון אינו מתחייב כי שירותי האתר, לרבות השירותים להזמנת כרטיסים, כאמור לעיל, לא יופרעו, ינתנו באופן רציף או ללא הפרעות כלשהן, יבוצעו בבטחה וללא טעויות, ויהיו עמידים מכל גישה לא מורשית למחשבי המוזיאון או לנזקים, תקלות, כשלים או פגמים – במערכת האתר ו /או בכל רכיב שלה, וזה כולל, בין היתר: בקווי החומרה, התוכנה והתקשורת והמערכות של המוזיאון על כל ספקיה.
 1. קניין רוחני
 • כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תמונות, קבצים גרפיים, דמויות, קובצי אודיו (קובצי קול), קובצי וידאו וכל תוכן אחר המופיע באתר, מוגנים על פי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני. מובהר בזאת, כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות המוזיאון בלבד, או שהם בעלי זכות קניינית לצד שלישי שהרשה למוזיאון להשתמש בתכנים אלה על פי כל דין.
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג לציבור, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור כל עבודות נגזרות, למכור או להחכיר כל חלק מהאמור לעיל, בין במישרין ובין באמצעות או בשיתוף עם צד כלשהו, בכל דרך או אמצעי, בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, צילומיים או אמצעי הקלטה, או באמצעות כל אמצעי ושיטה אחרים, ללא קבלת הסכמה בכתב של המוזיאון או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, בכפוף לתנאי ההסכמה (במידה שתסופק) ועל פי כל דין החל.
 • אם וככל שההסכמה הנ"ל נמסרה, אנא הימנעו מהסרה, מחיקה או שיבוש של כל ציון או סימן בנוגע לזכויות קניין רוחני, לדוגמה – שימוש בסימן זכויות היוצרים © או סימן מסחרי רשום ®, המתלווים לתכנים הנמצאים בשימוש.
 • סימני מסחר, תצלומים, תמונות, תכנים ופרסומות בדפוס של גופים שהמוזאון משתף פעולה עימם, הם קניינם הבלעדי של גופים אלה. אין להשתמש באף אחד מאלה מבלי לקבל את הסכמתם מראש ובכתב של הגוף המדובר (לפי העניין).
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי במידה ואחת מהוראות הקבועות בסעיף 10 לעיל, יופרו – יידרש המשתמש המפר לשפות את המוזיאון כפי שהוא מתואר בסעיף 9.4 לעיל.
 1. תחום שיפוט 
 • רק חוקי מדינת ישראל יחולו על ההגבלות ותנאי שימוש אלו, עם זאת, אין להשתמש בהוראות הדין הבינלאומיות שנקבעו בה.
 • לבתי המשפט בירושלים תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל ענין הנובע ו / או הנוגע לתנאים ולהגבלות אלה.
 1. מדיניות פרטיות
 • המוזיאון מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות המעודכנת של האתר מופיעה, בכל עת, בקישורים אלה ומהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאים אלה.
 • מאחר שמדיניות הפרטיות כפופה לשינויים מעת לעת, מומלץ לחזור ולעיין במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 1. צור קשר: 
 • המוזיאון מקיים וממלא את הוראות החוק באדיקות ומכבד את זכויות הפרטיות של המשתמשים באתר ואת רצונם הטוב. אם אתה סבור שתכנים פוגעניים כלשהם פורסמו באתר על ידי כל אדם, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר כאן למטה, ואנו ננסה לטפל בבקשתך בהקדם האפשרי. פניות, כאמור, ניתן לשלוח באופן הבא:
 • בדואר: יוסף ריבלין 20, ירושלים, 9424017
 • בפקס: 02-5329402
 • דוא"ל: info@fozhc.com
דילוג לתוכן